لیبل چسبان تخت یک طرفه PK-OS

این مدل از لیبل چسبان جهت ظروف گرد یا تخت استفاده میشود و فقط شامل یک دستگاه بوده و یک لیبل بر روی ظرف الصاق مینماید. طراحی و سایت این مدل از لیبل زن با توجه به شکل ظرف ، سرعت ، دقت و امکانات درخواستی صورت میگیرد.

توضیحات

لیبل چسبان تخت یکطرفه جهت اکسیدان کرم

لیبل چسبان یکطرفه جهت گالن

لیبل چسبان یک طرفه جهت سرکه