لیبل چسبان دارویی PK-F

این مدل از لیبل چسبان بر اساس استاندارد های دارویی و با توجه به خطوط تولید کارخانجات دارویی طراحی و ساخت میگردد.
در این مدل لیبل زن نیز امکانات نصب شده بر روی دستگاه لیبل چسبان بر اساس سرعت ، دقت ، تنوع ظروف و … بسته به نوع سفارش انجام میشود.

توضیحات

لیبل چسبان جهت ظروف دارویی

لیبل چسبان جهت ویال دارویی

لیبل چسبان جهت قوطی دارویی

لیبل چسبان جهت شیشه دارویی