: -۲۲۵۱۵۶۰۴-۰۲۱-۰۹۱۲۶۵۰۰۷۱۳-۰۹۱۲۶۷۶۸۸۴۳
جت پرینتر و لیبل چسبان اتوماتیک

لیبل چسبان دارویی PK-F : این مدل از لیبل چسبان بر اساس استاندارد های دارویی و با توجه به خطوط تولید کارخانجات دارویی طراحی و ساخت میگردد.
در این مدل لیبل زن نیز امکانات نصب شده بر روی دستگاه لیبل چسبان بر اساس سرعت ، دقت ، تنوع ظروف و ... بسته به نوع سفارش انجام میشود.

لیبل چسبان جهت ظروف دارویی

لیبل چسبان جهت ویال دارویی

لیبل چسبان جهت قوطی دارویی

لیبل چسبان جهت شیشه دارویی

نمای لیبل چسبان مخصوص صنایع دارویی۲
نمای لیبل چسبان مخصوص صنایع دارویی۱
لیبل چسبان مخصوص صنایع دارویی